หน้าแรก เกี่ยวกับโครงการฯ ติดต่อเรา
กำหนดการ
เกณฑ์การพิจารณารางวัล
วิธีการรับสมัคร
คณะกรรมการพิจารณา
รางวัล
ผู้ได้รับรางวัล
คำถามที่ถูกถามบ่อย
ข่าว/กิจกรรม

ผู้ได้รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 3

บริษัท โยธกา อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด
มิติความโดดเด่น

 • ความริเริ่มที่นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม (Innovation)
 • การสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Creation) 
 • การปฏิบัติดีต่อสังคม (Social Responsibility)
ข้อมูลบริษัท

บริษัท  นานดี อินเตอร์เทรด จำกัด
มิติความโดดเด่น

 • การให้ความสำคัญต่อลูกค้า (Customer Focus) 
 • การมีระบบงานที่มีประสิทธิภาพ (Efficiency)
ข้อมูลบริษัท

บริษัท วีพีพี โปรเกรสซีฟ จำกัด
มิติความโดดเด่น

 • การปฏิบัติดีต่อสังคม (Social Responsibility) 
 • การตอบสนองและปรับตัวต่อโอกาสและปัญหา (Adaptability to Changes)
 • การสร้างตราสินค้า (Branding)
ข้อมูลบริษัท

บริษัท เพิ่มพูนพัฒนา  อุตสาหกรรม จำกัด
มิติความโดดเด่น

 • การให้ความสำคัญต่อลูกค้า (Customer Focus) 
 • การมีผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง (Quality)
 • การมีระบบงานที่มีประสิทธิภาพ (Efficiency)
ข้อมูลบริษัท

บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด 
มิติความโดดเด่น

 • การมีผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง (Quality)
 • การสร้างตราสินค้า (Branding)
 • การตอบสนองและปรับตัวต่อโอกาสและปัญหา (Adaptability to Changes)
 • การปฏิบัติดีต่อสังคม (Social Responsibility)
ข้อมูลบริษัท

ผู้ได้รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin
ครั้งที่ 1 l ครั้งที่ 2 l ครั้งที่ 4 l ครั้งที่ 5 l ครั้งที่ 6 l ครั้งที่ 7 l ครั้งที่ 8 l ครั้งที่ 9 l ครั้งที่ 10 l ครั้งที่ 11 l ครั้งที่ 12 l ครั้งที่ 13 l ครั้งที่ 14 l ครั้งที่ 15 l ครั้งที่ 16 l ครั้งที่ 17 l ครั้งที่ 18 l ครั้งที่ 19