หน้าแรก เกี่ยวกับโครงการฯ ติดต่อเรา
กำหนดการ
เกณฑ์การพิจารณารางวัล
วิธีการรับสมัคร
คณะกรรมการพิจารณา
รางวัล
ผู้ได้รับรางวัล
คำถามที่ถูกถามบ่อย
ข่าว/กิจกรรม

การประกาศเกียรติคุณ และประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการ

    ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลในแต่ละด้าน จะได้รับการประกาศเกียรติคุณ Bai Po Business Awards by Sasin ที่มีที่มาจากตราสัญลักษณ์ของธนาคารไทยพาณิชย์ รวมเข้ากับนามของสถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ ซึ่งเท่ากับเป็นการรับรองความดีเด่นของผู้ได้รับรางวัล ด้วยชื่อเสียง และภารกิจขององค์กรทั้งสองแห่งรวมกัน

    นอกจากนี้ เมื่อผู้ประกอบการประเมินตนเองหรือเข้าสู่กระบวนการประเมินด้วยเกณฑ์ของการพิจารณารางวัล และด้วยคณะทำงานของ Bai Po Business Awards by Sasin โดยทีมงานที่ปรึกษาของสถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ จะทำให้ผู้ประกอบการทราบสภาวะที่เป็นอยู่ของกิจการว่า ยังมีโอกาสที่จะพัฒนาการดำเนินการในด้านใดบ้าง และมีด้านใดที่มีความโดดเด่นที่สมควรจะรักษาและพัฒนาให้เป็นจุดแข็งของกิจการต่อไป