หน้าแรก เกี่ยวกับโครงการฯ ติดต่อเรา
กำหนดการ
เกณฑ์การพิจารณารางวัล
วิธีการรับสมัคร
คณะกรรมการพิจารณา
รางวัล
ผู้ได้รับรางวัล
คำถามที่ถูกถามบ่อย
ข่าว/กิจกรรม


VDO Presentation โครงการ Bai Po Business Awards by Sasin
(.wmv - 16.62MB)

    ภาคภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME เป็นภาคธุรกิจที่สำคัญมากต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ เจริญเติบโต เพราะมีปริมาณมากกว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ถึง 2 เท่า ในขณะที่ใช้ทุนเชิงทรัพย์สินน้อยกว่า สถาบัญบัณฑิตฯ ศศินทร์ และธนาคารไทยพาณิชย์ จึงต้องการเห็นภาคธุรกิจนี้มีความเข้มแข็ง

     แต่ในปัจจุบัน ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยต้องเผชิญกับสภาวะการแข่งขันทางการค้าที่ทวีความ รุนแรงขึ้น โดยเฉพาะในระดับนานาชาติ ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจไทยสามารถก้าวสู่เวทีการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน นั่น คือ การสร้างความแตกต่างทางธุรกิจ

     สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ไดเ้ ล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมผูป้ ระกอบการ SME ในระยะยาว จึงจัดตัง8 โครงการ Bai Po Business Awards by Sasin ขึ้นมาตั้ง แต่ปี 2550 เพื่อยกย่องผู้ประกอบการที่สามารถสร้างความแตกต่างในมิติทางธุรกิจอย่างโดดเด่นจนประสบความสำเร็จ

    รางวัลนี้ตั้งขึ้นมาไม่ใช่เพื่อการประกวดแข่งขัน แต่ต้องการให้รางวัลนี้เป็นการยกย่อง ชื่นชม ให้กำลังใจ และเป็น แบบอย่างแก่ผู้ประกอบการรายอื่นๆ ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่นำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ นอกจากนี้ ชื่อรางวัล “Bai Po Business Awards by Sasin” ซึ่งมีที่มาจากตราสัญลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ และธนาคารไทยพาณิชย์ เท่ากับ ให้คำรับรองถึงการปฏิบัติงานอันยอดเยี่ยมของผูได้รั้บรางวัล

มิติอันโดดเด่น เกณฑ์แห่งการพิจารณา

    การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล จะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการอันประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการ ด้านธุรกิจ ซึ่งเกณฑ์การวิเคราะห์แบ่งเป็น 8 มิติ ซึ่งได้มาจากการวิจัยเบื้องต้นโดยสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ ฯ ว่าถ้าสามารถทำทั้ง 8 มิตินี้ให้อยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไป ย่อมมีโอกาสที่ธุรกิจจะไดรั้บความสำเร็จในระดับหนึ่ง

มิติด้านองค์กร (Organizational)
 1. องค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainable Business Practice)
 2. องค์กรที่มีการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative Enterprise)
มิติด้านการดำเนินงาน (Functional)
 1. การบริหารจัดการด้านสินค้า และบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า (Customer- Focused Product and Service)
 2. การบริหารจัดการด้านการสรา้ งตราสินคา้ และการตลาด (Branding and Marketing)
 3. การบริหารจัดการด้านการปฏิบัติการ (Operational Best Practice)
 4. การบริหารจัดการด้านการเงิน (Financial Strength)
 5. การบริหารจัดการด้านบุคลากร (People Excellence)
มิติด้านบุคคล (Individual)
 1. การสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)

    ทั้งนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาว่าผู้ไดรั้บรางวัลมีการปฏิบัติอย่างยอดเยี่ยมในมิติทางธุรกิจ มิติใดมิติหนึ่ง หรือ หลายมิติประกอบกัน อันเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้กิจการมีความโดดเด่น

ผู้ประกอบการที่จะสมัคร หรือที่ได้รับการเสนอชื่อเขา้ สู่โครงการ
ไม่จำเป็นต้องเป็นศิษย์เก่าของสถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ และไม่จำเป็นต้องเป็นลูกค้าของธนาคารไทยพาณิชย์

ข้อแนะนำสำหรับผู้สมัคร

    ผู้ประกอบการที่จะสมัคร หรือที่ได้รั้บการเสนอชื่อเข้าสู่โครงการ ไม่ต้องมีการเตรียมตัวที่ยุ่งยาก เพียงแต่เตรียม งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี และเรื่องราวของธุรกิจแบบกระชับ (หนึ่งหน้า กระดาษ A4) เขียนเหตุผลว่าธุรกิจประสบความสำเร็จในระดับที่มีกำไร หรือมีการเจริญเติบโตของยอดขายอย่างไร อธิบายถึงสิ่งที่ดำเนินการและส่งมาที่สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ หรือธนาคารไทยพาณิชย์ โดยชื่อของบริษัทจะไดรั้บการดูแลเป็นความลับ

ประโยชน์ของการสมัครเข้าร่วมโครงการ/ การได้รับรางวัล

 1. ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับการยกย่องและประกาศเกียรติคุณผ่านสื่อต่างๆ ตามแผนประชาสัมพันธ์ของโครงการอย่าง ต่อเนื่องเพื่อให้ท่านเป็นที่รู้จั้กอย่างกว้างขวางมากขึ้นในวงการธุรกิจ และเป็นแบบอย่างให้ผู้ประกอบการไทยรายอื่น ๆ
 2. ผู้ได้รับรางวัลสามารถใช้ตราสัญลักษณ์ของรางวัลในสินค้า และสถานประกอบการ เพื่อเป็นเครื่องหมายรับรอง ความโดดเด่นของกิจการได้
 3. ผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ผ่านเกณฑ์เบื้องต้น จะได้รับเชิญเข้าร่วมสัมมนาและกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการ โดยที่ท่านไม่จำเป็นต้องเป็นลูกค้าของธนาคารไทยพาณิชย์แต่อย่างใด
 4. ผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อที่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาเยี่ยมชมกิจการ จะได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์จาก คณะทำงานซึ่งล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้ง เชิงวิชาการและธุรกิจจากสถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ฯ

สอบถามเพิ่มเติมที่คณะทำงานโครงการ Bai Po Business Awards by Sasin โทรศัพท์ : 0-2218-4001-9 ต่อ 181 – 182 หรือ ศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ โทรศัพท์ : 0-2722-2222 www.baipo-business-awards.org E-mail: baipo@sasin.edu