หน้าแรก เกี่ยวกับโครงการฯ ติดต่อเรา
กำหนดการ
เกณฑ์การพิจารณารางวัล
วิธีการรับสมัคร
คณะกรรมการพิจารณา
รางวัล
ผู้ได้รับรางวัล
คำถามที่ถูกถามบ่อย
ข่าว/กิจกรรม

รางวัลเกียรติยศสำหรับเอสเอ็มอีไทย

    ภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือเอสเอ็มอี นับเป็นภาคธุรกิจที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลังกรณ์มหาวิทยาลัย และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จึงต้องการเห็นภาคธุรกิจนี้มีความเข้มแข็ง แต่ในปัจจุบัน เอสเอ็มอีไทยต้องเผชิญกับสภาวะการแข่งขัน และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ท้าทาย ดังนั้น การสร้างความแตกต่างทางธุรกิจ จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ เอสเอ็มอีไทยแข่งขันและเติบโตได้อย่างยั่งยืน

    สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในระยะยาว จึงจัดตั้งโครงการ Bai Po Business Awards by Sasin ขึ้นมาตั้งแต่ปี 2550 เพื่อยกย่องผู้ประกอบการที่สามารถสร้างความแตกต่างในมิติทางธุรกิจอย่างโดดเด่น และมีพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ  ไม่ย่อท้อยอมแพ้ต่ออุปสรรค และสามารถดำเนินงานได้อย่างยอดเยี่ยม ปฏิบัติดีต่อพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนสังคม ซึ่งนำไปสู่การสร้างความยั่งยืน

            ทั้งนี้ ชื่อรางวัล “Bai Po Business Awards by Sasin” มีที่มาจากตราสัญลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ ฯ และธนาคารไทยพาณิชย์ โดยรางวัลนี้ตั้งขึ้นมาไม่ใช่เพื่อการประกวดแข่งขัน แต่ต้องการให้รางวัลนี้เป็นการยกย่อง สร้างแรงบันดาลใจ และสร้างแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ประกอบการรายอื่นๆ ให้มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจในมิติต่าง ๆ ไปสู่ความสำเร็จ

มิติอันโดดเด่น เกณฑ์แห่งการพิจารณา

    การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลจะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการอันประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการ ด้านธุรกิจ ซึ่งเกณฑ์การวิเคราะห์แบ่งเป็น 8 มิติ ซึ่งได้มาจากการวิจัยเบื้องต้นโดยสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ฯ ว่าถ้าเอสเอ็มอีพัฒนาคุณสมบัติมิติเหล่านี้ได้ ย่อมมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ

มิติด้านองค์กร (Organizational)
 1. องค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainable Business Practice)
 2. องค์กรที่มีการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative Enterprise)
มิติด้านการดำเนินงาน (Functional)
 1. การบริหารจัดการด้านสินค้าและบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า (Customer-Focused Product and Service)
 2. การบริหารจัดการด้านการสร้างตราสินค้าและการตลาด (Branding and Marketing)
 3. การบริหารจัดการด้านการปฏิบัติการ (Operational Best Practice)
 4. การบริหารจัดการด้านการเงิน (Financial Strength)
 5. การบริหารจัดการด้านบุคลากร (People Excellence)
มิติด้านบุคคล (Individual)
 1. การสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)

ผู้ประกอบการที่จะสมัคร หรือที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าพิจารณารางวัล ไม่จำเป็นต้องเป็นศิษย์ เก่าของสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ ฯ และไม่จำเป็นต้องเป็นลูกค้าของธนาคารไทยพาณิชย์

คุณสมบัติของผู้สมัคร หรือผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าพิจารณารางวัล

 1. ผู้ประกอบการทั้งภาคการผลิตและภาคบริการที่มียอดขายตั้งแต่ 50 ถึง 500 ล้านบาท ต่อปี
 2. ดำเนินกิจการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 3. มีการเติบโตของยอดขาย และมีผลประกอบการที่ดี (มีกำไร 2 ปีใน 3 ปี สุดท้าย)
 4. ไม่ตกเป็นข่าวเสื่อมเสียอย่างน้อยตลอดช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
 5. มีผู้บริหารเป็นบุคคลสัญชาติไทย
 6. มีการคำนึงถึงความเสี่ยงของการดำเนินกิจการ
 7. ผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่ละรายอาจมีความโดดเด่นในการประกอบธุรกิจที่ต้องการให้คณะกรรมการพิจารณามากกว่า 1 มิติก็ได้

ขั้นตอนการคัดเลือก และการประกาศผลรางวัล

 1. เปิดรับสมัครเป็นการทั่วไป และเปิดให้หน่วยงาน หรือองค์กรธุรกิจเสนอชื่อผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีกำหนดปิดรับสมัคร/เสนอชื่อ
 2. คณะทำงานจะทำการตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์เบื้องต้นของกิจการและพิจารณาความโดดเด่นแต่ละมิติ  โดยคณะทำงานจะขอข้อมูลเท่าที่จำเป็นเท่านั้น ผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลที่เป็นข้อมูลลับของกิจการ
 3. คณะทำงานจะเยี่ยมชมกิจการ และสัมภาษณ์ผู้บริหารกิจการที่ผ่านการคัดเลือก ซึ่งข้อมูลของผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับโดยไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น
 4. คณะทำงานจะรวบรวมข้อมูลนำเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาตัดสินผู้สมควรได้รับรางวัล
 5. การประกาศรางวัลจะกระทำโดยต่อเนื่อง โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ได้รับรางวัล และไม่จำกัดจำนวนครั้งในแต่ละปี

ประโยชน์ที่ได้รับ

 1. ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับการยกย่องและประกาศเกียรติคุณผ่านสื่อต่างๆ ตามแผนประชาสัมพันธ์ของโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้นในวงการธุรกิจ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ประกอบการไทยรายอื่น ๆ
 2. ผู้ได้รับรางวัลสามารถใช้ตราสัญลักษณ์ของรางวัลในสินค้าและสถานประกอบการ เพื่อเป็นเครื่องหมายรับรองความโดดเด่นของกิจการได้
 3. ผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ที่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาเยี่ยมชมกิจการ จะได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์จากคณะทำงานซึ่งล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งเชิงวิชาการและธุรกิจจากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ฯ

สนใจสมัคร หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คณะทำงานโครงการ Bai Po Business Awards by Sasin
Tel. 0-2218-4001-9 ต่อ 179
E-mail : consulting@sasin.edu
www.baipo-business-awards.org