หน้าแรก เกี่ยวกับโครงการฯ ติดต่อเรา
กำหนดการ
เกณฑ์การพิจารณารางวัล
วิธีการรับสมัคร
คณะกรรมการพิจารณา
รางวัล
ผู้ได้รับรางวัล
คำถามที่ถูกถามบ่อย
ข่าว/กิจกรรม

คณะกรรมการประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากนักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จ และนักวิชาการด้านธุรกิจ

1. ดร.อาชว์  เตาลานนท์  ประธานกิตติมศักดิ์ หอการค้าไทย ประธานกรรมการ
2. คุณเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการ
3. คุณชนินท์  ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
กรรมการ
4. ดร.วีรวัฒน์  กาญจนดุล กรรมการรองผู้จัดการใหญ่บริหารอาวุโส
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
กรรมการ
5. คุณประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ กรรมการ
6. คุณปริญญ์ จิราธิวัฒน์ รองประธานกรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล กรรมการ
7. รศ.ดร. อดิทธิ์ เชี่ยวสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านวิรัชกิจ
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการ
8. คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท โตชิบาไทยแลนด์ จำกัด
กรรมการ
9. คุณมนตรี  ฐิรโฆไท ประธานสถาบันนักลงทุนรุ่นใหม่ กรรมการ