หน้าแรก เกี่ยวกับโครงการฯ ติดต่อเรา
กำหนดการ
เกณฑ์การพิจารณารางวัล
วิธีการรับสมัคร
คณะกรรมการพิจารณา
รางวัล
ผู้ได้รับรางวัล
คำถามที่ถูกถามบ่อย
ข่าว/กิจกรรม

คณะกรรมการประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากนักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จ และนักวิชาการด้านธุรกิจ

1. คุณชนินท์  ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
กรรมการ
2. คุณปริญญ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร-การเงิน
กลุ่มเซ็นทรัล
กรรมการ
3. คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท โตชิบาไทยแลนด์ จำกัด
กรรมการ
4. คุณมานะผล ภู่สมบุญ รองประธาน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรรมการ
5. คุณประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
กรรมการ
6. ดร.รอม หิรัญพฤกษ์        กรรมการนโยบาย
สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรรมการ
7. คุณมนตรี  ฐิรโฆไท ประธาน
สถาบันนักลงทุนรุ่นใหม่
กรรมการ
8. รศ.ดร.ชัยพงษ์ พงษ์พานิช ผู้บริหารศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษา
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการ