หน้าแรก เกี่ยวกับโครงการฯ ติดต่อเรา
กำหนดการ
เกณฑ์การพิจารณารางวัล
วิธีการรับสมัคร
คณะกรรมการพิจารณา
รางวัล
ผู้ได้รับรางวัล
คำถามที่ถูกถามบ่อย
ข่าว/กิจกรรม

Q: ลูกค้าได้ส่งใบสมัคร และข้อมูลบริษัทให้กับศศินทร์ครบถ้วนแล้ว แต่ไม่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลในครั้งแรก บริษัทของลูกค้าจะมีโอกาสได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลในรอบต่อๆ ไปอีกหรือไม่ ?

A: กรณีที่บริษัทไม่ได้มีรายชื่อยู่ในผู้ได้รับรางวัลในครั้งแรกนั้น ไม่ได้หมายความว่าบริษัทหมดโอกาสแล้ว แต่ยังมีโอกาสได้รับรางวัลในครั้งต่อๆไป เนื่องจากข้อมูลของบริษัทกำลังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาของคณะทำงานของโครงการ โดยบริษัทสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่คณะทำงานของโครงการฯ โทรศัพท์ 0-2218-4001-9 ต่อ 181 - 182 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. วันจันทร์ – ศุกร์

Q: ลูกค้าได้ส่งใบสมัคร และข้อมูลบริษัทให้กับศศินทร์ครบถ้วนแล้ว แต่ไม่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลในครั้งแรก บริษัทจะต้องทำการยื่นใบสมัครอีกครั้งได้หรือไม่ ถ้าต้องการได้รับรางวัลในครั้งต่อไป?

A: บริษัทไม่จำเป็นต้องยื่นใบสมัครเข้ามาใหม่ครับ แต่ถ้าหากมีข้อมูลที่แสดงความโดดเด่นของบริษัทเพิ่มเติม ที่จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา ก็สามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมของบริษัท มายังโครงการฯ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาเพิ่มเติมได้ โดยสามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมทั้งในรูปแบบ เอกสาร, สื่อมีเดีย เช่น ซีดี, วีซีดี, ดีวีดี มาได้ที่  โครงการ Bai Po Business Awards by Sasin  อาคารศศปาฐศาลา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  โทรศัพท์ 02-2184001-9 ต่อ 181 - 182 โทรสาร 02-611-8955  อีเมล์ baipo@sasin.edu

Q: รางวัล Bai Po Business Awards by Sasin จะประกาศผลครั้งต่อไป เมื่อไร

A: รางวัลนี้จะไม่จำกัดจำนวนผู้ได้รับรางวัลในแต่ละปี และไม่ได้เป็นรางวัลประจำปี การประกาศจะทำอย่างต่อเนื่อง เมื่อพบผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม แต่ไม่กำหนดระยะเวลาชัดเจน ใน 1 ปีอาจมีการประกาศครั้งเดียว 2 ครั้ง หรือหลายครั้งก็ได้ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการจะพิจารณา ซึ่งธนาคารไทยพาณิชย์ไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาแต่อย่างใด (และผู้สมัคร / ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ก็ไม่จำเป็นต้องใช้บริการใดๆ ของธนาคารไทยพาณิชย์)

Q: ถ้ามียอดขายอยู่ที่ประมาณ 90 กว่าล้านบาท จะสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้หรือไม่
A: กิจการสามารถส่งใบสมัคร และเอกสารประกอบเข้ามาก่อนได้ เพื่อให้คณะทำงานโครงการพิจารณา ทั้งนี้การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่สมัครนั้น ทางคณะทำงานจะดูจากข้อมูลต่างๆ ประกอบกัน

Q: ถ้ากิจการไม่มีกำไรสะสม สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้หรือไม่
A: กิจการสามารถส่งใบสมัคร และเอกสารประกอบเข้ามาเพื่อให้คณะทำงานพิจารณาก่อนได้ เพราะการที่กิจการไม่มีกำไรสะสม อาจมาจากหลายสาเหตุ

Q: ไม่เคยเข้าร่วมประกวดใดๆ มาก่อนเลย เกรงว่าจะเตรียมเอกสารได้ไม่ถูกต้องสมบูรณ์
A: กิจการไม่ต้องกังวลเรื่องดังกล่าว กิจการสามารถส่งใบสมัครและเอกสารประกอบมาที่โครงการก่อนได้ ทั้งนี้ ถ้าเอกสารมีสิ่งที่ต้องเพิ่มเติม ทางโครงการจะมีทีมงานโทรประสานกับทางกิจการ และค่อยช่วยเหลือในเรื่องการจัดเตรียมเอกสาร

Q: ถ้ากิจการมีผู้บริหารส่วนหนึ่งเป็นชาวต่างชาติ จะสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้หรือไม่
A: ได้ ขอให้กิจการส่งใบสมัคร และเอกสารประกอบเข้ามาเพื่อให้คณะทำงานพิจารณาก่อน

Q: ช่วยยกตัวอย่างของคุณสมบัติของผู้สมัครที่ว่า “มีการคำนึงถึงความเสี่ยงของการดำเนินกิจการ”
A: อาทิเช่น ถ้ากิจการมีรายได้ 100 ล้านบาท จากคู่ค้ารายเดียวเท่านั้น กิจการก็จะมีความเสี่ยงในการดำเนินกิจการ เนื่องจากถ้าคู่ค้ารายดังกล่าวไม่ต่อสัญญา หรือเปลี่ยนไปซื้อสินค้า หรือบริการจากบริษัทอื่น กิจการก็จะสูญรายได้ 100% เป็นต้น