หน้าแรก เกี่ยวกับโครงการฯ ติดต่อเรา
กำหนดการ
เกณฑ์การพิจารณารางวัล
วิธีการรับสมัคร
คณะกรรมการพิจารณา
รางวัล
ผู้ได้รับรางวัล
คำถามที่ถูกถามบ่อย
ข่าว/กิจกรรม

ผู้ได้รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 1

บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)
มิติความโดดเด่น

 • การสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Creation)
 • การให้ความสำคัญต่อลูกค้า (Customer Focus)
ข้อมูลบริษัท

บริษัท บาธรูม ดีไซน์ จำกัด
มิติความโดดเด่น

 • ความริเริ่มที่นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม (Innovation)
 • การมีผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง (Quality)
 • การปฏิบัติต่อสังคม (Social Responsibility)
ข้อมูลบริษัท

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
มิติความโดดเด่น

 • ความริเริ่มที่นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม (Innovation)
 • การมีผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง (Quality)
 • การปฏิบัติต่อสังคม (Social Responsibility)
ข้อมูลบริษัท

บริษัท รักลูก เอ็ดดูเท็กซ์ จำกัด
มิติความโดดเด่น

 • การให้ความสำคัญต่อลูกค้า (Customer Focus)
 • ความริเริ่มที่นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม (Innovation)
 • การปฏิบัติต่อสังคม (Social Responsibility)
ข้อมูลบริษัท

บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด
มิติความโดดเด่น

 • การให้ความสำคัญต่อลูกค้า (Customer Focus)
 • การมีระบบงานที่มีประสิทธิภาพ (Efficiency)
ข้อมูลบริษัท

วารสาร SCBBiz Circle
เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2551

ผู้ได้รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin
ครั้งที่ 2
l ครั้งที่ 3 l ครั้งที่ 4 l ครั้งที่ 5 l ครั้งที่ 6 l ครั้งที่ 7 l ครั้งที่ 8 l ครั้งที่ 9 l ครั้งที่ 10 l ครั้งที่ 11 l ครั้งที่ 12 l ครั้งที่ 13 l ครั้งที่ 14 l ครั้งที่ 15 l ครั้งที่ 16 l ครั้งที่ 17 l ครั้งที่ 18 l ครั้งที่ 19