หน้าแรก เกี่ยวกับโครงการฯ ติดต่อเรา
กำหนดการ
เกณฑ์การพิจารณารางวัล
วิธีการรับสมัคร
คณะกรรมการพิจารณา
รางวัล
ผู้ได้รับรางวัล
คำถามที่ถูกถามบ่อย
ข่าว/กิจกรรม

ผู้ได้รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 9

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)
ผู้ออกแบบและผลิตเครื่องจักร สำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมประกอบ และผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
มิติความโดดเด่น
 • การให้ความสำคัญต่อลูกค้า (Customer Focus)
 • การตอบสนองและปรับตัวต่อโอกาสและปัญหา (Adaptability to Changes)
 • ความเป็นผู้นำของผู้บริหารกิจการและการสร้างทีม (Leadership & Team Building)
ข้อมูลบริษัท
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
บริษัทประมูลแห่งแรกของไทยมาตรฐานระดับโลก
มิติความโดดเด่น
 • การมีคุณภาพสูง (Quality)
 • การสร้างตราสินค้า (Branding)
 • การมีระบบงานที่มีประสิทธิภาพ (Efficiency)
ข้อมูลบริษัท
บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร ภายใต้ตราสินค้า "ดอยคำ"
มิติความโดดเด่น
 • การปฏิบัติดีต่อสังคม (Social Responsibility)
 • การสร้างตราสินค้า (Branding)
 • การสร้างมูลค่า (Value Creation)
ข้อมูลบริษัท

บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ผู้นำด้านระบบที่จอดรถอัจฉริยะ ระบบเครื่องกดบัตรคิวอัตโนมัติ และระบบ RFID
มิติความโดดเด่น

 • การให้ความสำคัญต่อลูกค้า (Customer Focus)
 • ความเป็นผู้นำของผู้บริหารกิจการและการสร้างทีม (Leadership & Team Building)
 • การสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)
ข้อมูลบริษัท
บริษัท เอ็กซา ซีแลม จำกัด
ผู้ผลิตฟันเทียมและผลิตภัณฑ์ทันตกรรมประดิษฐ์
มิติความโดดเด่น
 • การมีคุณภาพสูง (Quality)
 • การสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)
 • ความเป็นผู้นำของผู้บริหารกิจการและการสร้างทีม (Leadership & Team Building)
ข้อมูลบริษัท

ผู้ได้รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin
ครั้งที่ 1
l ครั้งที่ 2 l ครั้งที่ 3 l ครั้งที่ 4 l ครั้งที่ 5 l ครั้งที่ 6 l ครั้งที่ 7 l ครั้งที่ 8 l ครั้งที่ 10 l ครั้งที่ 11 l ครั้งที่ 12 l ครั้งที่ 13 l ครั้งที่ 14 l ครั้งที่ 15 l ครั้งที่ 16 l ครั้งที่ 17 l ครั้งที่ 18 l ครั้งที่ 19