หน้าแรก เกี่ยวกับโครงการฯ ติดต่อเรา
กำหนดการ
เกณฑ์การพิจารณารางวัล
วิธีการรับสมัคร
คณะกรรมการพิจารณา
รางวัล
ผู้ได้รับรางวัล
คำถามที่ถูกถามบ่อย
ข่าว/กิจกรรม

ผู้ได้รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 15

กลุ่มบริษัท ดีวีเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ผู้ให้บริการสปา ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ภายใต้แบรนด์ Divana และ Dii ที่คำนึงถึงความยั่งยืน โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจโดยนึกถึงคนอื่นก่อนตนเองเสมอ
ผู้บริหาร : คุณพัฒนพงศ์ รานุรักษ์ และคุณธเนศ จิระเสวกดิลก ประธานกรรมการบริหาร
มิติความโดดเด่น
 • การบริหารจัดการด้านสินค้าและบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า (Customer-Focused Product and Service)
 • การบริหารจัดการด้านบุคลากร (People Excellence)
 • การสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)
ข้อมูลบริษัท
     
บริษัท โทฟุซัง จำกัด
บริษัท โทฟุซัง จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำเต้าหู้คั้นสด 100% ออแกนิคแบรนด์โทฟุซัง ที่พัฒนา นวัตกรรมในการผลิตที่รักษาโปรตีนถั่วเหลืองได้สูงกว่ากระบวนการผลิตทั่วไป พร้อมส่งเสริมเกษตรกรไทยปลูกถั่วเหลืองออแกนิคพร้อมรับประกันการซื้อ
ผู้บริหาร : คุณสุรนาม พานิชการ กรรมการผู้จัดการ
มิติความโดดเด่น
 • การบริหารจัดการด้านสินค้าและบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า (Customer-Focused Product and Service)
 • การสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)
 • การบริหารจัดการด้านการสร้างตราสินค้าและการตลาด (Branding and Marketing)
 • องค์กรที่มีการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation Enterprise)
ข้อมูลบริษัท
     

บริษัท บรันช์ไทม์ จำกัด
ผู้ผลิตและจำหน่ายกราโนร่ารายแรกของไทย แบรนด์ Diamond Grain และเป็น องค์กรที่ให้ความเท่าเทียมกันแก่พนักงาน ซึงส่วนใหญ่เป็นชาวกระเหรี่ยง โดย ทลายกำแพงทางเชื้อชาติจนทำให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาองค์กรในระยะยาว
ผู้บริหาร : คุณวุฒิกานต์ และคุณชนิสรา วงศ์ดีประสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ
มิติความโดดเด่น

 • การบริหารจัดการด้านสินค้าและบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า (Customer-Focused Product and Service)
 • การสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)
 • องค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน(Sustainable Business Practice)
ข้อมูลบริษัท
     
บริษัท พลังผัก จำกัด
ผู้ผลิตและจำหน่ายผักสลัดออร์แกนิคอินทรีย์ และผลไม้พร้อมทาน แบรนด์ Oh! Veggies และ Oh! Fruity โดยมีการรับซื้อและประกันราคาผลผลิตให้เกษตรกร สนับสนุนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นมาใช้เป็นส่วนประกอบเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน
ผู้บริหาร : คุณวุฒิชัย เจริญศุภกุล กรรมการผู้จัดการ
มิติความโดดเด่น
 • การสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)
 • องค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน(Sustainable Business Practice)
ข้อมูลบริษัท
     
บริษัท ห้าตะขาบ (ซิม เทียน ฮ้อ) จำกัด
ผู้ผลิตและจำหน่ายยาแผนโบราณ แบรนด์ตะขาบ 5 ตัว ที่ยืนหยัดมายาวนานเกือบ ศตวรรษ โดยใช้นวัตกรรมพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และเป็นองค์กร ที่มุ่งเน้นเรื่องความซื่อตรงต่อลูกค้าและดูแลพนักงานอย่างเป็นธรรมเพื่อสร้างความ ยั่งยืน
ผู้บริหาร : คุณสุเทพ สิมะวรา ประธานกรรมการ
มิติความโดดเด่น
 • การสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)
 • การบริหารจัดการด้านการสร้างตราสินค้าและการตลาด(Branding and Marketing)
 • การบริหารจัดการด้านการปฏิบัติการ (Operational Best Practice)
 • องค์กรที่มีการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation Enterprise)
ข้อมูลบริษัท
 

ผู้ได้รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin
ครั้งที่ 1
l ครั้งที่ 2 l ครั้งที่ 3 l ครั้งที่ 4 l ครั้งที่ 5 l ครั้งที่ 6 l ครั้งที่ 7 l ครั้งที่ 8 l ครั้งที่ 9 l ครั้งที่ 10 l ครั้งที่ 11 l ครั้งที่ 12 l ครั้งที่ 13 l ครั้งที่ 14 l ครั้งที่ 16 l ครั้งที่ 17 l ครั้งที่ 18 l ครั้งที่ 19