หน้าแรก เกี่ยวกับโครงการฯ ติดต่อเรา
กำหนดการ
เกณฑ์การพิจารณารางวัล
วิธีการรับสมัคร
คณะกรรมการพิจารณา
รางวัล
ผู้ได้รับรางวัล
คำถามที่ถูกถามบ่อย
ข่าว/กิจกรรม

ผู้ได้รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 18

บริษัท บีซีแอล 2002 จำกัด
ผู้ผลิตนวัตกรรมเส้นใย Perma Nano สำหรับสิ่งทอ โดดเด่นด้วยคุณสมบัติ Anti-backterial ได้แบบคงทนถาวร
ผู้บริหาร : คุณไชยยศ รุ่งเจริญชัย กรรมการ
มิติความโดดเด่น
 • องค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainable Business Practice)
 • องค์กรที่มีการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative Enterprise)
 • การสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)
ข้อมูลบริษัท
     
บริษัท พี.วี.ที แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
ผู้คิดค้นสูตรสารถนอมคุณภาพอาหารสัตว์ และนวัตกรรมเครื่องจ่ายน้ำยา ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรระดับนานาชาติ
ผู้บริหาร : น.สพ.ธนันต์ ลีละยูวะ (ซ้าย) General manager
คุณภวาทิพย์ ลีละยูวะ (ขวา) Head of Finance and QMR
มิติความโดดเด่น
 • องค์กรที่มีการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative Enterprise)
 • การบริหารจัดการด้านสินค้าและบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า (Customer-Focused Product and Service)
 • การสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)
ข้อมูลบริษัท
     

บริษัท ฟู้ด อีควิปเม้นท์ จำกัด
ศูนย์รวมจำหน่ายเครื่องจักรแปรรูปอาหารที่ครอบคลุมห่วงโซ่การผลิตและแปรรูปอาหารทั้งระบบ
ผู้บริหาร : คุณศิลินลักษ์ ตุลยานันต์ (ซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร
คุณสุธาทิพย์ ตุลยานันต์ (ขวา) ประธานกรรมการบริหาร
มิติความโดดเด่น

 • การบริหารจัดการด้านสินค้าและบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า (Customer-Focused Product and Service)
 • การสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)
 • องค์กรที่มีการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative Enterprise)
ข้อมูลบริษัท
     
บริษัท ศิริบัญชา จำกัด
ผู้ผลิตเวชภัณฑ์แอลกอฮอล์น้ำสีฟ้าเป็นรายแรก ภายใต้แบรนด์ "ศิริบัญชา"
ผู้บริหาร : คุณสรวิศร์ กิจเจริญโรจน์ กรรมการผู้จัดการ
มิติความโดดเด่น
 • การบริหารจัดการด้านสินค้าและบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า (Customer-Focused Product and Service)
 • การบริหารจัดการด้านการสร้างตราสินค้าและการตลาด (Branding and Marketing)
 • การสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)
ข้อมูลบริษัท
     
บริษัท เอกราชอุตสาหกรรมกระดาษ จำกัด
ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบ และผลิตกล่องกระดาษแบบ made to order และเจ้าของแบรนด์ Click Boxes กล่องกระดาษเพื่อธุรกิจออนไลน์
ผู้บริหาร : คุณอัญญรัตน์ จริยาสมานฉันท์ กรรมการผู้จัดการ
มิติความโดดเด่น
 • การบริหารจัดการด้านสินค้าและบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า (Customer-Focused Product and Service)
 • การสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)
ข้อมูลบริษัท
 
บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ผู้นำเข้าเครื่องมือทางการแพทย์ ที่มุ่งมั่นให้คนไทยได้รับมาตรฐานการแพทย์และสุขภาพ ที่ทัดเทียมกับต่างประเทศ
ผู้บริหาร : คุณสุชานันท์ อัจฉริยสุชา กรรมการผู้จัดการ
มิติความโดดเด่น
 • การบริหารจัดการด้านสินค้าและบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า (Customer Focused P roduct and Service)
 • องค์กรที่มีการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative Enterprise)
 • การสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)
ข้อมูลบริษัท
 

ผู้ได้รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin
ครั้งที่ 1
l ครั้งที่ 2 l ครั้งที่ 3 l ครั้งที่ 4 l ครั้งที่ 5 l ครั้งที่ 6 l ครั้งที่ 7 l ครั้งที่ 8 l ครั้งที่ 9 l ครั้งที่ 10 l ครั้งที่ 11 l ครั้งที่ 12 l ครั้งที่ 13 l ครั้งที่ 14 l ครั้งที่ 15 l ครั้งที่ 16 l ครั้งที่ 17 l ครั้งที่ 19