l ครั้งที่ 14 l ครั้งที่ 15 Bai Po Business Awards by Sasin รางวัลเกียรติยศสำหรับผู้ประกอบการ
หน้าแรก เกี่ยวกับโครงการฯ ติดต่อเรา
กำหนดการ
เกณฑ์การพิจารณารางวัล
วิธีการรับสมัคร
คณะกรรมการพิจารณา
รางวัล
ผู้ได้รับรางวัล
คำถามที่ถูกถามบ่อย
ข่าว/กิจกรรม

ผู้ได้รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin 2008 ครั้งที่ 2

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
มิติความโดดเด่น

 • การสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)
 • ความโดดเด่นในการสร้างตราสินค้า (Branding)
ข้อมูลบริษัท

บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
มิติความโดดเด่น

 • การมีผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง (Quality)
 • ความริเริ่มที่นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม (Innovation)
ข้อมูลบริษัท

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
มิติความโดดเด่น

 • ความริเริ่มที่นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม (Innovation)
 • การสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Creation)
 • การให้ความสำคัญต่อลูกค้า (Customer Focus)
ข้อมูลบริษัท

บริษัท เบอร์แทรมเคมิคอล (1982) จำกัด
มิติความโดดเด่น

 • การสร้างตราสินค้า (Branding)
 • ความริเริ่มที่นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม (Innovation)
ข้อมูลบริษัท

บริษัท บอทานิค จำกัด
มิติความโดดเด่น

 • การสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Creation)
 • ความริเริ่มที่นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม (Innovation)
ข้อมูลบริษัท

วารสาร SCBBiz Circle
บทสัมภาษณ์ผู้ได้รับรางวัล ครั้งที่ 2

ผู้ได้รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin
ครั้งที่ 1 l ครั้งที่ 3 l ครั้งที่ 4 l ครั้งที่ 5 l ครั้งที่ 6 l ครั้งที่ 7 l ครั้งที่ 8 l ครั้งที่ 9 l ครั้งที่ 10 l ครั้งที่ 11 l ครั้งที่ 12 l ครั้งที่ 13 l ครั้งที่ 14 l ครั้งที่ 15 l ครั้งที่ 16 l ครั้งที่ 17 l ครั้งที่ 18 l ครั้งที่ 19