หน้าแรก เกี่ยวกับโครงการฯ ติดต่อเรา
กำหนดการ
เกณฑ์การพิจารณารางวัล
วิธีการรับสมัคร
คณะกรรมการพิจารณา
รางวัล
ผู้ได้รับรางวัล
คำถามที่ถูกถามบ่อย
ข่าว/กิจกรรม

ผู้ได้รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 16

บริษัท นวกาญจน์โลหะชลบุรี จำกัด
ผู้ผลิตฝาแมนโฮล, ชิ้นส่วนเหล็กหล่อ ไฮโดรลิก, ชิ้นส่วนเครื่องจักร, ตะแกรงระบายน้ำต่างๆ ที่มีลวดลายและสีสันรายแรกในประเทศไทย
ผู้บริหาร : คุณภูริทัต เจียมบรรจง และ คุณอัชฌาวดี เจียมบรรจง
มิติความโดดเด่น
 • องค์กรที่มีการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative Enterprise)
 • การบริหารจัดการด้านการสร้างตราสินค้าและการตลาด (Branding and Marketing)
 • การบริหารจัดการด้านการปฏิบัติการ (Operational Best Practice)
 • การสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship
ข้อมูลบริษัท
     
บริษัท นิธิฟู้ดส์ จำกัด
ผลิตเครื่องเทศอบแห้ง เครื่องปรุงรสอาหาร แบรนด์ Urban Farm, Pocket Chef, East Kitchen น้ำพริกแบรนด์ย้อย และผลิตภัณฑ์เนื้อจากพืช แบรนด์เล็ท แพล็น มีท รวมถึงสถาบันวิจัยรสชาติอาหาร เพื่อให้บริการด้านการวิจัยและพัฒนาสำหรับ SME
ผู้บริหาร : คุณสมิต ทวีเลิศนิธิ กรรมการผู้จัดการ
มิติความโดดเด่น
 • องค์กรที่มีการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative En te rprise)
 • การบริหารจัดการด้านสินค้าและบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า (Customer Focused Produ ct and Service)
 • การบริหารจัดการด้านการปฏิบัติการ (Operational Best Practice)
ข้อมูลบริษัท
     

บริษัท ยูไนเต็ดอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
ผลิตและจำหน่ายเส้นบะหมี่สด และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากแป้งสาลีอื่นๆ ซึ่งผลิต ภายใต้แบรนด์หมื่นลี้ มัมปูกุ เส้นเงิน และ เส้นไหม
ผู้บริหาร : คุณลาวัลย์ ศรีรุ่งเรืองจิต กรรมการผู้จัดการใหญ่
มิติความโดดเด่น

 • องค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainable Business Practice)
 • การบริหารจัดการด้านสินค้าและบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า (Customer Focused Product and Serv ice)
 • การสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)
ข้อมูลบริษัท
     
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมให้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
ผู้บริหาร : คุณศุภรัตน์ โชติสกุลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
มิติความโดดเด่น
 • องค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainable Business Practice)
 • การบริหารจัดการด้านสินค้าและบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า (Customer Focused Product and Service)
 • การบริหารจัดการด้านการปฏิบัติการ (Operational Best Practice)
ข้อมูลบริษัท
     
บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด
ผลิตและจำหน่ายผักสลัดออร์แกนิก อาหารและเครื่องดื่มแบรนด์โอ้กะจู๋
ผู้บริหาร : คุณชลากร เอกชัยพัฒนกุล, คุณจิรายุทธ ภูวพูนผล คุณวรเดช สุชัยบุญศิริ
มิติความโดดเด่น
 • การบริหารจัดการด้านสินค้าและบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า (Customer Focused Product and Service)
 • การบริหารจัดการด้านการสร้างตราสินค้าและการตลาด (Branding and Marketing)
 • การสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ (Entr epreneurshi p)
ข้อมูลบริษัท
 

ผู้ได้รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin
ครั้งที่ 1
l ครั้งที่ 2 l ครั้งที่ 3 l ครั้งที่ 4 l ครั้งที่ 5 l ครั้งที่ 6 l ครั้งที่ 7 l ครั้งที่ 8 l ครั้งที่ 9 l ครั้งที่ 10 l ครั้งที่ 11 l ครั้งที่ 12 l ครั้งที่ 13 l ครั้งที่ 14 l ครั้งที่ 15 l ครั้งที่ 17 l ครั้งที่ 18 l ครั้งที่ 19