หน้าแรก เกี่ยวกับโครงการฯ ติดต่อเรา
กำหนดการ
เกณฑ์การพิจารณารางวัล
วิธีการรับสมัคร
คณะกรรมการพิจารณา
รางวัล
ผู้ได้รับรางวัล
คำถามที่ถูกถามบ่อย
ข่าว/กิจกรรม

ผู้ได้รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 7

บริษัท เกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
ผลิตเครื่องจักรกลทางการเกษตร
มิติความโดดเด่น
 • การให้ความสำคัญต่อลูกค้า (Customer Focus)
 • การสร้างตราสินค้า (Branding)
 • การสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)
ข้อมูลบริษัท
บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด
ผลิต แปรรูป และจำหน่ายกระจกลามิเนตภายใต้ตราสินค้า BSG Glass
มิติความโดดเด่น
 • ความริเริ่มที่นำไปสู่นวัตกรรม (Innovation)
 • การสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Creation)
 • การให้ความสำคัญต่อลูกค้า (Customer Focus)
ข้อมูลบริษัท
บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ผลิตจากชานอ้อย
มิติความโดดเด่น
 • ความริเริ่มที่นำไปสู่นวัตกรรม (Innovation)
 • การสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Creation)
 • การปฏิบัติดีต่อสังคม (Social Responsibility)
ข้อมูลบริษัท

บริษัท มนตรีทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
รถรับส่งนักเรียนนานาชาติ, พนักงาน, บริการรถท่องเที่ยวทัศนาจร
มิติความโดดเด่น

 • การมีคุณภาพสูง (Quality)
 • การสร้างตราสินค้า (Branding)
 • การมีระบบงานที่มีประสิทธิภาพ (Efficiency)
 • ความเป็นผู้นำของผู้บริหารกิจการและการสร้างทีม (Leadership & Team Building)
ข้อมูลบริษัท
บริษัท แลมป์ตัน ไลท์ติ้ง เทคโนโลยี จำกัด
ผลิตและจำหน่ายหลอดไฟและอุปกรณ์แสงสว่าง
มิติความโดดเด่น
 • ความริเริ่มที่นำไปสู่นวัตกรรม (Innovation)
 • การสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Creation)
 • การสร้างตราสินค้า (Branding)
ข้อมูลบริษัท

ผู้ได้รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin
ครั้งที่ 1
l ครั้งที่ 2 l ครั้งที่ 3 l ครั้งที่ 4 l ครั้งที่ 5 l ครั้งที่ 6 l ครั้งที่ 8 l ครั้งที่ 9 l ครั้งที่ 10 l ครั้งที่ 11 l ครั้งที่ 12 l ครั้งที่ 13 l ครั้งที่ 14 l ครั้งที่ 15 l ครั้งที่ 16 l ครั้งที่ 17 l ครั้งที่ 18 l ครั้งที่ 19