หน้าแรก เกี่ยวกับโครงการฯ ติดต่อเรา
กำหนดการ
เกณฑ์การพิจารณารางวัล
วิธีการรับสมัคร
คณะกรรมการพิจารณา
รางวัล
ผู้ได้รับรางวัล
คำถามที่ถูกถามบ่อย
ข่าว/กิจกรรม

5 ธุรกิจเอสเอ็มอีไทย
คว้ารางวัล "Bai Po Business Awards by Sasin" ครั้งที่ 9

ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบรางวัลเกียรติยศ "Bai Po Business Awards by Sasin" ครั้งที่ 9 ให้กับ 5 ธุรกิจเอสเอ็มอีไทย ได้แก่ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ,บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน), บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด , บริษัท อินฟินิท คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท เอ็กซา ซีแลม จำกัด สะท้อนศักยภาพและมาตรฐานที่โดดเด่นของผู้ประกอบการธุรกิจเอสเอ็มอีไทย โดยมี นายอานันท์ ปันยารชุน นายกกรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นประธานมอบรางวัล ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดน้อย

นายญนน์ โภคทรัพย์ รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวถึงโครงการ Bai Po Business Awards by Sasin ว่า "เป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารไทยพาณิชย์ และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ฯ ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ พ.ศ. 2551 จนถึงครั้งนี้เป็นครั้งที่ 9จากการที่ธนาคารเล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ให้ตระหนักถึงการพัฒนามาตรฐานทางธุรกิจในด้านต่างๆ เพื่อสร้างความแตกต่าง และมุ่งปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับภาวะการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น เพื่อก้าวสู่เวทีการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นรางวัลเกียรติยศ ยกย่องแก่ผู้ประกอบการธุรกิจ SME ที่ประสบความสำเร็จ รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการไทยในการพัฒนาศักยภาพธุรกิจ ซึ่งจะก่อให้เกิดมาตรฐานที่ดีต่อภาคอุตสาหกรรมโดยรวม และส่งผลให้เกิดการผลักดันระบบเศรษฐกิจให้เติบโตได้ในระยะยาวต่อไป"

นายธิติ เวชแพศย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ฯ กล่าวถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสินว่า “ธุรกิจต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเบื้องต้นของโครงการ และมีความโดดเด่นในมิติที่สำคัญต่อศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจขนาดกลางและย่อมมิติใดมิติหนึ่งหรือหลายมิติ ประกอบด้วย 1.การให้ความสำคัญต่อลูกค้า (Customer Focus) 2.ความริเริ่ม ที่นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม (Innovation) 3.การมีคุณภาพสูง (Quality) 4.การตอบสนองและปรับตัวต่อโอกาสและปัญหา (Adaptability to Changes) 5.การสร้างมูลค่า (Value Creation) 6.การสร้างตราสินค้า (Branding) 7.การมีระบบงานที่มีประสิทธิภาพ (Efficiency) 8.ความเป็นผู้นำของผู้บริหารกิจการและการสร้างทีม (Leadership & Team Building) 9.การปฏิบัติดีต่อสังคม (Social Responsibility) และ 10.การสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ซึ่งเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นเหล่านี้เป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจสามารถเติบโตก้าวหน้าและแข็งแกร่ง ทั้งนี้คณะกรรมการตัดสินจะพิจารณามอบรางวัลแก่ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยไม่มีการจัดอันดับ และไม่จำกัดจำนวนผู้ได้รับรางวัลในแต่ละปี ”

ดร.อาชว์ เตาลานนท์ ประธานกิตติมศักดิ์ หอการค้าไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการคัดเลือก กล่าวว่า “คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกบริษัทผู้ประกอบการที่สร้างธุรกิจให้มีความโดดเด่น ซึ่งสมควรได้รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ในครั้งที่ 9 รวม 5 บริษัท ได้แก่ 

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ผู้ออกแบบและผลิตเครื่องจักรผลิตชิ้นส่วนสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น เครื่องทดสอบการรั่ว กดอัด ประกอบ เครื่องทำสัญลักษณ์ในชิ้นงาน และชุดอุปกรณ์จับยึด (JIG) ปัจจุบันมียอดขายติดอันดับ 1 ใน 5 ของประเทศไทย ซึ่งเน้นการผลิตเครื่องจักรแบบ Customization ให้บริการ Design to Order จัดทำระบบ Virtual Machine เพื่อให้ลูกค้าสัมผัสงานได้ใกล้เคียงความจริง แก้ไขได้ก่อนการทำแบบ ลดเวลาและค่าใช้จ่าย ได้รับรางวัลจากความโดดเด่นในมิติ ความเป็นผู้นำของผู้บริหารกิจการและการสร้างทีม (Leadership & Team Building) การตอบสนองและปรับตัวต่อโอกาสและปัญหา (Adaptability to Changes) และการให้ความสำคัญต่อลูกค้า(Customer Focus)
   
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)  ผู้ดำเนินธุรกิจประมูลที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่ง และเป็นบริษัทคนไทยที่ทำธุรกิจประมูลเป็นรายแรกที่จัดการประมูลแบบเปิดเผยต่อสาธารณะ และเป็นแห่งเดียวในประเทศที่ทำรายงานวิเคราะห์และสรุปแนวโน้มตลาดรถยนต์มือสอง มีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าทุกชิ้นก่อนการประมูล และนำระบบ E- Auction มาอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าประมูล แบบ Real-time และส่งคำสั่งประมูลสินทรัพย์ผ่านอินเตอร์เน็ต ได้รับรางวัลจากความโดดเด่นในมิติการมีคุณภาพสูง (Quality) การสร้างตราสินค้า (Branding) และการมีระบบงานที่มีประสิทธิภาพ (Efficiency) 
   
บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำผักและผลไม้เข้มข้น ผลไม้อบแห้ง ก่อตั้งขึ้นตามกระแสพระราชดำริที่ต้องการให้มีโรงงานแปรรูปมารองรับผลิตผลชาวเขา เพื่อปลูกพืชทดแทนฝิ่น และรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในราคาที่เป็นธรรม โดยมีสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์และมูลนิธิโครงการหลวงเป็นผู้ถือหุ้น สินค้ามีความเป็นธรรมชาติ ปลอดภัย ไร้สารพิษ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ โดยเฉพาะพืชเมืองหนาวซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ได้รับรางวัลจากความโดดเด่นในมิติการปฏิบัติดีต่อสังคม (Social Responsibility) การสร้างตราสินค้า (Branding) และการสร้างมูลค่า (Value Creation)
   
บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ระบบคิวอัตโนมัติ ระบบบริหารการจัดการจอดรถยนต์ มิเตอร์พร้อมพรินเตอร์ สำหรับรถแท็กซี่ และตู้ตรวจการอิเล็กทรอนิกส์ จากการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองขึ้นมา ทำให้มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าคู่แข่งต่างประเทศ ส่งผลให้ผู้บริโภคได้ใช้สินค้าคุณภาพในราคาย่อมเยา และเหมาะกับไลฟ์สไตล์คนไทย ประสบความสำเร็จได้ด้วยแนวคิดและการจัดการที่สมัยใหม่ โดยเน้นความเป็นองค์กรที่มีความกะทัดรัด มีประสิทธิภาพสามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง ได้รับรางวัลจากความโดดเด่นในมิติการให้ความสำคัญต่อลูกค้า (Customer Focus) ความเป็นผู้นำของผู้บริหารกิจการและการสร้างทีม (Leadership &Team Building) และการสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)
   
บริษัท เอ็กซา ซีแลม จำกัด ผู้ผลิตทันตกรรมเทียมครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และส่งออกไปยังตลาดยุโรปมากว่าสิบปี โดยผลิตตามคำสั่งซื้อเป็นรายชิ้นจำเพาะแต่ละบุคคล (Made-to-Order) เน้นใช้วัสดุคุณภาพ มีใบรับรองวัตถุดิบ (ISO, CE) มีกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีทันสมัยที่สุด ได้แก่ ระบบ Intra-oral Scanner and Digital Model ซึ่งเป็นการสแกนช่องปากและสร้างพิมพ์ปากสำหรับหล่อฟันเทียม พร้อมส่งงานแบบ Onlineบริษัทมุ่งมั่นพัฒนาคนมีการจัดตั้งโรงเรียนช่างทันตกรรมของตนเอง เพื่อเพิ่มบุคลากรในตลาดแรงงาน และเป็นตัวอย่างที่ดีของการสร้างองค์กรแห่งความสุขได้รับรางวัลจากความโดดเด่นในมิติการมีคุณภาพสูง (Quality) การสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) และความเป็นผู้นำของผู้บริหารกิจการและการสร้างทีม (Leadership & Team Building)

ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล “Bai Po Business Awards by Sasin” ในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตภายใต้ความสามารถในการบริหารกิจการและการสร้างทีม การตอบสนองและปรับตัวต่อโอกาสและปัญหา การให้ความสำคัญต่อลูกค้า การมีคุณภาพสูง การสร้างตราสินค้า การมีระบบงานที่มีประสิทธิภาพ การปฏิบัติดีต่อสังคม การสร้างมูลค่า และการสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ


ผู้ได้รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 9