หน้าแรก เกี่ยวกับโครงการฯ ติดต่อเรา
กำหนดการ
เกณฑ์การพิจารณารางวัล
วิธีการรับสมัคร
คณะกรรมการพิจารณา
รางวัล
ผู้ได้รับรางวัล
คำถามที่ถูกถามบ่อย
ข่าว/กิจกรรม

5 ธุรกิจเอสเอ็มอีไทย สร้างความแตกต่างในธุรกิจ
ครองรางวัล “Bai Po Business Awards by Sasin” ครั้งที่ 7

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบรางวัลเกียรติยศ “Bai Po Business Awards by Sasin” ครั้งที่ 7 ให้กับ 5 ธุรกิจเอสเอ็มอีไทย ได้แก่ บริษัท เกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) บริษัท มนตรีทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท แลมป์ตัน ไลท์ติ้ง เทคโนโลยี จำกัด สะท้อนศักยภาพและมาตรฐานที่โดดเด่นของผู้ประกอบการธุรกิจเอสเอ็มอีไทย โดยมี นายอานันท์ ปันยารชุน นายกกรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นประธานมอบรางวัล ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดน้อย

นายศิริชัย สมบัติศิริ รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงโครงการ Bai Po Business Awards by Sasin ว่า “เป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารไทยพาณิชย์และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ฯ ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อมอบรางวัลเกียรติยศยกย่องผู้ประกอบการไทยที่ประสบความสำเร็จ และสามารถสร้างความแตกต่างให้ธุรกิจได้อย่างโดดเด่น ธนาคารมุ่งหวังให้รางวัลนี้เป็นแรงบันดาลใจและแบบอย่างวิธีคิด วิธีปฏิบัติให้ผู้ประกอบการไทยรายอื่นๆ รุกพัฒนาศักยภาพธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะก่อให้เกิดมาตรฐานที่ดีและส่งผลให้เกิดการผลักดันระบบเศรษฐกิจให้เติบโตได้ยั่งยืน ทั้งนี้ธนาคารเปิดกว้างให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทั่วประเทศที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการได้ โดยไม่จำกัดว่าต้องเป็นลูกค้าของธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น”

นายธิติ เวชแพศย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ฯ กล่าวถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสินว่า “ธุรกิจต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเบื้องต้นของโครงการ และมีความโดดเด่นในมิติที่สำคัญต่อศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจขนาดกลางและย่อม มิติใดมิติหนึ่งหรือหลายมิติ ประกอบด้วย 1.การให้ความสำคัญต่อลูกค้า (Customer Focus) 2.ความริเริ่ม ที่นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม (Innovation) 3.การมีคุณภาพสูง (Quality) 4.การตอบสนองและปรับตัวต่อโอกาสและปัญหา (Adaptability to Changes) 5.การสร้างมูลค่า (Value Creation) 6.การสร้างตราสินค้า (Branding) 7.การมีระบบงานที่มีประสิทธิภาพ (Efficiency) 8.ความเป็นผู้นำของผู้บริหารกิจการและการสร้างทีม (Leadership & Team Building) 9.การปฏิบัติดีต่อสังคม (Social Responsibility) และ 10.การสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ซึ่งเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นเหล่านี้เป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจสามารถเติบโตก้าวหน้าและแข็งแกร่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการตัดสินจะพิจารณามอบรางวัลแก่ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยไม่มีการจัดอันดับ และไม่จำกัดจำนวนผู้ได้รับรางวัลในแต่ละปี ”

ดร.อาชว์ เตาลานนท์ ประธานกิตติมศักดิ์ หอการค้าไทย ในฐานะประธานกรรมการพิจารณาคัดเลือก กล่าวว่า “คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกบริษัทผู้ประกอบการที่สร้างธุรกิจให้มีความโดดเด่น ซึ่งสมควรได้รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ในครั้งที่ 7 รวม 5 บริษัท ได้แก่

บริษัท เกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด บริษัทที่สามารถพัฒนาเครื่องเกี่ยวนวดข้าว เครื่องนวดข้าว และเครื่องเกี่ยวพืชที่ปลูกเป็นแถวได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าจนเป็นที่ยอมรับทั้งตลาดในประเทศ และต่างประเทศ แม้ผู้บริหารจะไม่มีพื้นฐานด้านช่างเทคนิค หรือวิศวกรรมมาก่อน ได้รับรางวัลจากความโดดเด่นในมิติ การให้ความสำคัญต่อลูกค้า (Customer Focus) การสร้างตราสินค้า (Branding) และ การสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)
   
บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด บริษัทที่มีการนำความรู้ความชำนาญในการผลิตกระจกที่สั่งสมมายาวนานถึง 3 รุ่น ผสานกับเทคนิคการผลิตกระจกสมัยใหม่ จนสามารถสร้างตลาดกระจกเพื่อการตกแต่งที่มีมูลค่าสูงกว่า ได้รับการยอมรับจากกลุ่มวิศวกรและสถาปนิกโครงการชื่อดังต่างๆ ทั้งในประเทศและระดับโลก ได้รับรางวัลจากความโดดเด่นในมิติ ความริเริ่ม ที่นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม (Innovation) การสร้างมูลค่า (Value Creation) และ การให้ความสำคัญต่อลูกค้า (Customer Focus)
   
บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) บริษัทที่ประสบความสำเร็จจากการนำชานอ้อย ซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้ มาเป็นวัตถุดิบในการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายด้วยการฝังกลบในดินได้ใน 45 วัน เพื่อทดแทนบรรจุภัณฑ์กลุ่มโฟมและพลาสติก จึงปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภคและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลจากความโดดเด่นในมิติ ความริเริ่ม ที่นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม (Innovation) การสร้างมูลค่า (Value Creation) และ การปฏิบัติดีต่อสังคม (Social Responsibility)
   
บริษัท มนตรีทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทให้บริการรถเช่าไม่ประจำทางสำหรับลูกค้ากลุ่มนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ พนักงานบริษัท และท่องเที่ยวทัศนาจร ซึ่งผู้บริหารมีการวางระบบงานที่เข้มงวดกับคุณภาพคน รถ และการให้บริการเพื่อป้องกันความสูญเสีย ลดการเกิดอุบัติเหตุ และการรับส่งที่ตรงเวลา ทำให้ลูกค้าให้การยอมรับมากว่า 40 ปี ได้รับรางวัลจากความโดดเด่นในมิติ การมีคุณภาพสูง (Quality) การมีระบบงานที่มีประสิทธิภาพ (Efficiency) การสร้างตราสินค้า (Branding) และ ความเป็นผู้นำของผู้บริหารกิจการและการสร้างทีม (Leadership & Team Building)
   
บริษัท แลมป์ตัน ไลท์ติ้ง เทคโนโลยี จำกัด บริษัทที่ให้ความสำคัญกับการคิดค้นนวัตกรรมด้านหลอดไฟและอุปกรณ์เกี่ยวกับแสงสว่าง โดยนำมาพัฒนาเป็นสินค้าใหม่ๆ ที่มีมูลค่าเพิ่มได้อย่างหลากหลาย จำแนกตามวัตถุประสงค์การใช้งาน จนเกิดการรับรู้และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค และพันธมิตรธุรกิจในฐานะผู้ผลิตหลอดไฟประหยัดพลังงาน ได้รับรางวัลจากความโดดเด่นในมิติ ความริเริ่ม ที่นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม (Innovation) การสร้างมูลค่า (Value Creation) และ การสร้างตราสินค้า (Branding)

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล "Bai Po Business Awards by Sasin" ในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตภายใต้ความสามารถในการบริหารจัดการทีมงาน การมีระบบงานที่มีประสิทธิภาพ การริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม การเพิ่มมูลค่าให้สินค้า การให้ความสำคัญและเข้าถึงความต้องการของลูกค้า และการปฏิบัติดีต่อสังคม”


ผู้ได้รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 7