หน้าแรก เกี่ยวกับโครงการฯ ติดต่อเรา
กำหนดการ
เกณฑ์การพิจารณารางวัล
วิธีการรับสมัคร
คณะกรรมการพิจารณา
รางวัล
ผู้ได้รับรางวัล
คำถามที่ถูกถามบ่อย
ข่าว/กิจกรรม

5 ธุรกิจเอสเอ็มอีไทย
คว้ารางวัล “Bai Po Business Awards by Sasin”
จากการประกาศผลครั้งที่ 3

ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มอบรางวัลเกียรติยศ   “Bai Po Business Awards by Sasin”  ให้  5 ธุรกิจเอสเอ็มอีไทย  ได้แก่  บริษัท ดอกบัวคู่  จำกัด ,  บริษัท  นานดี  อินเตอร์เทรด จำกัด, บริษัท เพิ่มพูนพัฒนา อุตสาหกรรม จำกัด,  บริษัท โยธกา อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด   และ บริษัท วีพีพี โปรเกรสซีฟ  จำกัด  สะท้อนศักยภาพของผู้ประกอบการและมาตรฐานที่ดีแก่วงการเอสเอ็มอีไทย  โดย นายอานันท์ ปันยารชุน  นายกกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์        เป็นประธานมอบรางวัล  ณ  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดน้อย

นางองค์อร  อาภากร ณ อยุธยา  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์  กล่าวถึง โครงการBai Po Business Awards by Sasin  ว่า “เป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารไทยพาณิชย์และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ที่จัดขึ้นตั้งแต่ปี 2550  เพื่อมอบรางวัลยกย่องผู้ประกอบการไทยที่ประสบความสำเร็จและสามารถสร้างความแตกต่างให้ธุรกิจได้อย่าง     โดดเด่น  โดยธนาคารมุ่งหวังให้รางวัลนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการไทยรุกพัฒนาศักยภาพธุรกิจอย่างต่อเนื่อง   รวมถึงเป็นแบบอย่างให้กับธุรกิจเอสเอ็มอีรายอื่นสร้างความโดดเด่นทางธุรกิจ ซึ่งจะก่อให้เกิดมาตรฐานที่ดี  และส่งผลให้เกิดการผลักดันระบบเศรษฐกิจให้เติบโตยั่งยืนได้ในระยะยาว   สำหรับการมอบรางวัลในครั้งนี้  นับเป็นครั้งที่ 3   หลังจากมีธุรกิจเอสเอ็มอีได้รับรางวัล ดังกล่าวไปแล้ว 10 ราย   สร้างความภาคภูมิใจให้กับวงการธุรกิจเอสเอ็มอีเป็นอย่างมาก” 

นายกิตติรัตน์  ณ ระนอง  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ ฯ กล่าวถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสินว่า “ ธุรกิจต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเบื้องต้นของโครงการ และมีความโดดเด่นในมิติที่สำคัญต่อศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจขนาดกลางและย่อม ได้แก่ การให้ความสำคัญต่อลูกค้า (Customer Focus)   ความริเริ่มที่นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม (Innovation)  การมีคุณภาพสูง (Quality)   การตอบสนองและปรับตัวต่อโอกาสและปัญหา (Adaptability to Changes)   การสร้างมูลค่า (Value Creation)   การสร้างตราสินค้า (Branding)   การมีระบบงานที่มีประสิทธิภาพ (Efficiency)    ความเป็นผู้นำของ          ผู้บริหารกิจการและการสร้างทีม (Leadership & Team Building)   การปฏิบัติดีต่อสังคม (Social Responsibility)    และการสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)   ซึ่งเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นเหล่านี้ ถือเป็นหัวใจสำคัญที่มีผลต่อการพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและย่อมให้เติบโตได้ แม้ต้องเผชิญกับภาวะวิกฤติ   ทั้งนี้  คณะกรรมการตัดสินจะพิจารณามอบรางวัลแก่ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยไม่มีการจัดอันดับ  และไม่จำกัดจำนวนผู้ได้รับรางวัลในแต่ละปีทั้งนี้  ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับใบประกาศพร้อมโล่เกียรติคุณเป็นเครื่องหมายรับรองความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า คู่ค้า และเป็นแรงบันดาลใจให้มุ่งพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง”
ดร.อาชว์   เตาลานนท์  ประธานกิตติมศักดิ์ หอการค้าไทย  ในฐานะประธานกรรมการพิจารณาคัดเลือก  กล่าวว่า  “การประกาศผลรอบที่ 3 นี้  คณะกรรมการได้คัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 140 บริษัท และมีมติให้ธุรกิจที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ 5 ราย  ได้แก่  

บริษัท โยธกา อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด ผู้ริเริ่มผลิตเฟอร์นิเจอร์จากผักตบชวาแบบครบวงจรเป็นรายแรกของโลก  ได้รับรางวัลจากความโดดเด่นในมิติ ความริเริ่มที่นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม (Innovation) และ  การสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Creation)  และการปฏิบัติดีต่อสังคม (Social Responsibility)

   
บริษัท  นานดี อินเตอร์เทรด จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือเครื่องใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมครอบคลุมกระบวนการผลิตและการบรรจุในโรงงานอุตสาหกรรมมากกว่า 1,000 รายการ  ได้รับรางวัลจากความโดดเด่นในมิติ การให้ความสำคัญต่อลูกค้า (Customer Focus)  และ การมีระบบงานที่มีประสิทธิภาพ (Efficiency)
   
บริษัท วีพีพี โปรเกรสซีฟ จำกัด ธุรกิจกาแฟครบวงจร  ทั้งส่งเสริมการเพาะปลูก รับซื้อผลผลิต  แปรรูป  จัดจำหน่ายและผลิตหัวเชื้อน้ำเชื่อมทดแทนการนำเข้า  รวมถึงร้านกาแฟสดแบรนด์ “ดิโอโร่”   ให้ได้รับรางวัลจากความโดดเด่นในมิติการปฏิบัติดีต่อสังคม (Social Responsibility)  การตอบสนองและปรับตัวต่อโอกาสและปัญหา (Adaptability to Changes) และ การสร้างตราสินค้า (Branding)
   
บริษัท เพิ่มพูนพัฒนา  อุตสาหกรรม จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำลีให้กับแบรนด์ต่างๆ (OEM) ทั้งในและ ต่างประเทศ   รวมถึงผลิตสำลีภายใต้ แบรนด์ของตนเองที่รู้จักในนาม “Bonus” ให้ได้รับรางวัลจากความโดดเด่นในมิติ  การให้ความสำคัญต่อลูกค้า (Customer Focus)  การมีผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง (Quality) และ การมีระบบงานที่มีประสิทธิภาพ (Efficiency)
   

บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด  ผู้ผลิต จัดจำหน่ายและส่งออกยาสีฟันสมุนไพร แบรนด์ “ดอกบัวคู่” และผลิตภัณฑ์เพื่อความสะอาดร่างกายอีกหลายประเภท  โดยปัจจุบันยาสีฟันดอกบัวคู่ครองส่วนแบ่งตลาดกลุ่มยาสีฟันสมุนไพรเป็นอันดับหนึ่ง ได้รับรางวัลจากความโดดเด่นในมิติ การมีผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง (Quality)การสร้างตราสินค้า (Branding) การตอบสนองและปรับตัวต่อโอกาสและปัญหา (Adaptability to Changes) รวมถึง การปฏิบัติดีต่อสังคม (Social Responsibility)

ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล “ Bai Po Business Awards by Sasin”  ในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตภายใต้ความสามารถในการบริหารจัดการทีมงาน การริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม  การเพิ่มมูลค่าให้สินค้า  การเข้าถึงความต้องการของลูกค้า  เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนของเศรษฐกิจไทยต่อไป”


ผู้ได้รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin 2008 ครั้งที่ 3