หน้าแรก เกี่ยวกับโครงการฯ ติดต่อเรา
กำหนดการ
เกณฑ์การพิจารณารางวัล
วิธีการรับสมัคร
คณะกรรมการพิจารณา
รางวัล
ผู้ได้รับรางวัล
คำถามที่ถูกถามบ่อย
ข่าว/กิจกรรม

ไทยพาณิชย์ ผนึก ศศินทร์
มอบรางวัล “Bai Po Business Awards by Sasin” ครั้งที่ 2
ชูศักยภาพผู้ประกอบการไทย

5 ธุรกิจไทย คว้ารางวัลเกียรติยศ “Bai Po Business Awards by Sasin” ครั้งที่ 2 ได้แก่ บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด บริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด(มหาชน) บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)   บริษัท บอทานิค จำกัด และ บริษัท เบอร์แทรม เคมิคอล(1982) จำกัด  สะท้อนศักยภาพของผู้ประกอบการและมาตรฐานที่ดีแก่วงการ SME ไทย โดย นายอานันท์ ปันยารชุน  นายกกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นประธานมอบรางวัล ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดน้อย

ดร.วิรไท  สันติประภพ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์  กล่าวถึงโครงการ Bai Po Business Awards by Sasin  ว่า “เป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารไทยพาณิชย์และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ที่จัดขึ้นเพื่อยกย่องผู้ประกอบการไทยที่ประสบความสำเร็จและสามารถสร้างความแตกต่างให้ธุรกิจได้อย่างโดดเด่น  โดยธนาคารมุ่งให้รางวัลนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการไทยรุกพัฒนาศักยภาพธุรกิจอย่างต่อเนื่อง  รวมถึงเป็นแบบอย่างให้กับธุรกิจ SME รายอื่น มุ่งสร้างความโดดเด่นทางธุรกิจ ซึ่งจะก่อให้เกิดมาตรฐานที่ดี  และส่งผลให้เกิดการผลักดันระบบเศรษฐกิจให้เติบโตได้ในระยะยาว   สำหรับการมอบรางวัลในครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 2   หลังจากครั้งแรกได้มอบรางวัลให้กับผู้ประกอบการ SME ไปแล้ว 5 ราย  ซึ่งได้รับการ    ยอมรับถึงความโดดเด่น และสร้างความภาคภูมิใจให้กับธุรกิจ SME ได้เป็นอย่างดี” 

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ ฯ กล่าวถึง
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินว่า  “ธุรกิจต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเบื้องต้นของโครงการ และมีความโดดเด่นในมิติที่สำคัญต่อศักยภาพในการแข่งขัน ได้แก่ การให้ความสำคัญต่อลูกค้า (Customer Focus) ความริเริ่มที่นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม (Innovation) การมีคุณภาพสูง (Quality) การตอบสนองและปรับตัวต่อโอกาสและปัญหา (Adaptability to Changes) การสร้างมูลค่า (Value Creation) การสร้างตราสินค้า (Branding) การมีระบบงานที่มีประสิทธิภาพ (Efficiency) ความเป็นผู้นำของผู้บริหารกิจการและการสร้างทีม (Leadership & Team Building) การปฏิบัติดีต่อสังคม (Social Responsibility) และการสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)”

สำหรับกระบวนการตัดสินรางวัล คณะกรรมการตัดสินจะพิจารณามอบรางวัลแก่ผู้ที่มีคุณสมบัติที่       เหมาะสม โดยไม่มีการจัดอันดับ และไม่จำกัดจำนวนผู้ได้รับรางวัลในแต่ละปี  โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการไม่จำเป็นต้องเป็นลูกค้าของธนาคารไทยพาณิชย์ ทั้งนี้ ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับใบประกาศพร้อมโล่เกียรติคุณเป็นเครื่องหมายรับรองความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจ  และได้รับการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักในวงการธุรกิจมากยิ่งขึ้น

ดร.อาชว์ เตาลานนท์ ประธานกิตติมศักดิ์ หอการค้าไทย ในฐานะประธานกรรมการพิจารณาคัดเลือก  กล่าวว่า “ในรอบที่ 2 นี้คณะกรรมการได้คัดเลือกผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าร่วมโครงการทั้งหมดกว่า 120 บริษัท และมีมติให้ธุรกิจได้รับรางวัลในครั้งนี้  ได้แก่  

  1. บริษัทเถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด  ผู้นำธุรกิจสาหร่ายทอด  ที่ครองส่วนแบ่งตลาดกว่า 80% เป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทย ได้รับรางวัลโดยมีความโดดเด่นในมิติการสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ และการสร้างตราสินค้า   
  2.  บริษัท บอทานิค จำกัด  ผู้ผลิตสินค้าประเภทเครื่องหอม ได้รับรางวัลจากความโดดเด่นในมิติการสร้างมูลค่าเพิ่ม และความริเริ่มที่นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม 
  3. บริษัท เบอร์แทรม เคมิคอล(1982) จำกัด  ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าประเภทยาหม่อง ภายใต้ตราสินค้า “เซียงเพียว” ได้รับรางวัลจากความโดดเด่นในมิติการสร้างตราสินค้า และการริเริ่มที่นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม
  4. บริษัท  ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ผู้นำผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางยาแนวฝากระป๋องและแลคเกอร์เคลือบกระป๋องในอุตสาหกรรมกระป๋องบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม ได้รับรางวัลจากความโดดเด่นในมิติ การมีผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง และการริเริ่มที่นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม
  5. บริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด(มหาชน) ผู้บุกเบิกธุรกิจสายสัญญาณสื่อสารคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม (Cabling) และนำเทคโนโลยีสาย LAN มาใช้ในประเทศไทยเป็นรายแรก  และปัจจุบันมีส่วนแบ่งตลาดธุรกิจ Cabling มากที่สุดในไทย  ได้รับรางวัลจากความโดดเด่นในมิติ ความริเริ่มที่นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม  การสร้างมูลค่าเพิ่ม และการให้ความสำคัญต่อลูกค้า

ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล “ Bai Po Business Awards by Sasin”  ในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตภายใต้ความสามารถในการบริหารจัดการทีมงาน การริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม การเพิ่มมูลค่าให้สินค้า  การเข้าถึงความต้องการของลูกค้า  เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนของเศรษฐกิจไทยต่อไป