หน้าแรก เกี่ยวกับโครงการฯ ติดต่อเรา
กำหนดการ
เกณฑ์การพิจารณารางวัล
วิธีการรับสมัคร
คณะกรรมการพิจารณา
รางวัล
ผู้ได้รับรางวัล
คำถามที่ถูกถามบ่อย
ข่าว/กิจกรรม

ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ ศศินทร์ เชิดชู 5 เอสเอ็มอีไทย
ประกาศผลรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 13
รางวัลเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจของเอสเอ็มอีไทย

    ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศผลรางวัลเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจของเอสเอ็มอีไทย “Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 13” ยกย่องผู้ประกอบการไทยที่ประสบความสำเร็จโดยสร้างความเข้มแข็งในมิติที่มีความสำคัญในการดำเนินธุรกิจได้ รวมทั้งก้าวเข้าสู่การแข่งขันเวทีในระดับนานาชาติได้อย่างเต็มภาคภูมิ และเพื่อให้เป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้ประกอบการรายอื่นๆ ได้นำไปเป็นแบบอย่างในการพัฒนาธุรกิจ ในครั้งนี้มีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ได้รับรางวัล 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท ปุริ จำกัด, บริษัท แปลน ครีเอชั่นส์ จำกัด, บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด, บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด และบริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) พิธีมอบรางวัลกำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 นี้ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการ และประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นประธานมอบรางวัล

    นางสาวอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดกิจกรรมเพื่อสังคม และสื่อสารภายในองค์กร ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า “กว่าทศวรรษที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจชั้นนำของประเทศ จัดงานมอบรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ขึ้น เพื่อแสดงถึงความตั้งใจจริงของธนาคารฯ ที่มุ่งจะส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยอย่างเป็นรูปธรรม โดยจัดพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ประกอบการที่มีความโดดเด่นตามมิติสำคัญต่าง ๆ ที่กรรมการกำหนดไว้ เพื่อให้การตัดสินรางวัลมีความเป็นกลาง ธนาคารฯ ไม่ได้มีส่วนในการพิจารณารางวัลแต่อย่างใด และผู้ประกอบการที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าร่วมพิจารณารางวัลในโครงการไม่จำเป็นต้องเป็นลูกค้าของธนาคารฯ ดังนั้นรางวัลนี้จึงเป็นรางวัลของผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพอย่างแท้จริง

   การประกาศผลรางวัล “Bai Po Business Awards by Sasin” จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปีพ.ศ.2550 จนถึงครั้งนี้เป็นครั้งที่ 13 มีผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลแล้วทั้งสิ้น 66 บริษัท ซึ่งถือได้ว่าเป็นพลังสำคัญและเป็นรากฐานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน ธนาคารฯ ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลทุกท่าน สะท้อนให้เห็นว่าคนไทยมีพลังของการเป็นผู้ประกอบการ ที่มีความสามารถในการปรับตัว สร้างธุรกิจให้เติบโตเป็นธุรกิจใหญ่ และยกระดับการแข่งขันในเวทีสากลได้อย่างภาคภูมิใจ ธนาคารมุ่งหวังให้รางวัลที่มอบให้นี้เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการไทยรายอื่นๆ พัฒนาศักยภาพธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมยกระดับมาตรฐานของภาคอุสาหกรรมเอสเอ็มอีให้เป็น เป็นองค์กรที่จะเติบโตได้อย่างยั่งยืน ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลสามารถใช้ตราสัญลักษณ์ของรางวัลในสินค้าและสถานประกอบการ เพื่อเป็นเครื่องหมายรับรองความโดดเด่นของกิจการและสินค้าต่างๆ ที่จะเป็นการเพิ่มโอกาสทางการตลาด รวมถึงเป็นเครื่องหมายสะท้อนความน่าเชื่อถือแก่ลูกค้า หรือคู่ค้าของธุรกิจที่ได้รับรางวัล”

    นายคงพันธุ์ ปราโมช ณ อยุธยา ที่ปรึกษาศูนย์บริหารจัดการความยั่งยืนและส่งเสริมผู้ประกอบการแห่ง ศศินทร์ กล่าวถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสินว่า ในปัจจุบันธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME ของไทยต้องเผชิญกับสภาวะการแข่งขันทางการค้าที่ทวีความรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะในระดับนานาชาติ ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจไทยสามารถก้าวสู่เวทีการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน คือ การสร้างความแตกต่างทางธุรกิจ ดังนั้นในส่วนการพิจารณาผู้ที่สมควรจะได้รับรางวัลจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการ ด้านธุรกิจ และมีความโดดเด่นในมิติที่สำคัญต่อศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจเอสเอ็มอีในมิติใดมิติหนึ่งหรือหลายมิติ ประกอบด้วย 1.องค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainable Business Practice) 2.องค์กรที่มีการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative Enterprise) 3.การบริหารจัดการด้านสินค้าและบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า (Customer-Focused Product and Service) 4.การบริหารจัดการด้านการสร้างตราสินค้าและการตลาด (Branding and Marketing) 5.การบริหารจัดการด้านการปฏิบัติการ (Operational Best Practice) 6.การบริหารจัดการด้านการเงิน (Financial Strength) 7.การบริหารจัดการด้านบุคลากร (People Excellence) และ 8.การสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ซึ่งเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นเหล่านี้เป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจสามารถเติบโตก้าวหน้าและแข็งแกร่ง ทั้งนี้คณะกรรมการตัดสินจะพิจารณามอบรางวัลแก่ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยไม่มีการจัดอันดับ และไม่จำกัดจำนวนผู้ได้รับรางวัลในแต่ละปี ในครั้งนี้คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกบริษัทผู้ประกอบการที่สร้างธุรกิจให้มีความโดดเด่น ซึ่งสมควรได้รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 13 รวม 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท ปุริ จำกัด, บริษัท แปลน ครีเอชั่นส์ จำกัด, บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด, บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด และบริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน)

   ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล “Bai Po Business Awards by Sasin” ในครั้งนี้ นับเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และแวดวงธุรกิจ ในการไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่แต่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาตัวเองเพื่อสร้างความโดดเด่นและความแตกต่างจากคู่แข่ง ได้รับการยอมรับและความเชื่อถือจากผู้บริโภคจนก้าวสู่องค์กรธุรกิจที่จะสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

รายนามบริษัทที่ได้รับรางวัล
Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 13

บริษัท ปุริ จำกัด   เจ้าของแบรนด์ “ปัญญ์ปุริ (PAÑPURI)” ผลิตภัณฑ์สปาไทยระดับออร์แกนิคลักชัวรี่ และ “PAÑPURI Organic Spa” ออร์แกนิคสปารายแรกของเมืองไทย ที่ผลิตจากส่วนผสมออร์แกนิคและธรรมชาติ 100% มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค ได้รับรางวัลจากความโดดเด่นในมิติการบริหารจัดการด้านสินค้าและบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า (Customer-Focused Product and Service) และการบริหารจัดการด้านการสร้างตราสินค้าและการตลาด (Branding and Marketing)
   
บริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จำกัด เจ้าของแบรนด์ “แปลนทอยส์” ผู้ริเริ่มการนำไม้ยางพารามาแปรรูปสร้างสรรค์เป็นของเล่นเด็กรายแรกของโลก เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา ภายใต้แนวคิดการสร้างรากฐานทางความคิดผ่านวิธีเล่นอย่างยั่งยืน (Sustainable Play) โดยใช้วัสดุที่ปลอดภัยต่อเด็กและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยการลดภาวะโลกร้อน และคืนกำไรสู่สังคม ได้รับรางวัลจากความโดดเด่นในมิติองค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainable Business Practice) การบริหารจัดการด้านการสร้างตราสินค้าและการตลาด (Branding and Marketing) และการบริหารจัดการด้านบุคลากร (People Excellence)
   
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด ศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ภายใต้ชื่อ “PROLAB” ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 15189 แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย และมาตรฐาน ISO 15190 เน้นให้บริการที่ตรงความต้องการลูกค้า ด้วยเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ที่ทันสมัย รายงานผลถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ สะท้อนศักยภาพระดับสากล ได้รับรางวัลจากความโดดเด่นในมิติการบริหารจัดการด้านสินค้าและบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า (Customer-Focused Product and Service) มิติการบริหารจัดการด้านการปฏิบัติการ (Operational Best Practice)
   
บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายชุดกีฬาภายใต้แบรนด์ “Warrix” และเจ้าของลิขสิทธิ์ผลิตชุดแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทยอย่างเป็นทางการ รวมถึงสโมสรฟุตบอลชื่อดังอีกมากมาย โดดเด่นด้วยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาใส่ใยผ้าจนได้คุณภาพสินค้าระดับพรีเมี่ยม นับเป็นแบบอย่างธุรกิจเอสเอ็มอีไทยที่กล้าสร้างความแตกต่าง ด้วยโมเดลธุรกิจ Sport License Business ที่ Unlimited Growth ได้รับรางวัลจากความโดดเด่นในมิติการบริหารจัดการด้านการสร้างตราสินค้าและการตลาด (Branding and Marketing) และมิติการสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)
   
บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิต จำหน่าย และส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารเซรามิค ประเภทไฟน์ไชน่า แบรนด์ “เพทาย” (PE'TYE) ที่มีเนื้อบาง น้ำหนักเบา แวววาว สวยงาม ทนทานสูงสุด ช่วยทำให้ลูกค้าลดต้นทุนในการสั่งซื้อจานชามได้ในระยะยาว โดยเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในโลกที่มีการรับประกันสินค้าตลอดอายุการใช้งาน พร้อมร่วมทุนจัดตั้งบริษัท Central Hospitality จำกัด เป็นศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับธุรกิจด้านอาหารครบวงจร ได้รับรางวัลจากความโดดเด่นในมิติการบริหารจัดการด้านสินค้าและบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า (Customer-Focused Product and Service) และมิติการสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)

ผู้ได้รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 13