หน้าแรก เกี่ยวกับโครงการฯ ติดต่อเรา
กำหนดการ
เกณฑ์การพิจารณารางวัล
วิธีการรับสมัคร
คณะกรรมการพิจารณา
รางวัล
ผู้ได้รับรางวัล
คำถามที่ถูกถามบ่อย
ข่าว/กิจกรรม

ดาวน์โหลดใบสมัคร

เอกสารประกอบการสมัคร/การเสนอชื่อ

  1. ใบสมัครของโครงการ โดยระบุข้อมูลให้ครบถ้วน และลงนามโดยผู้บริหารระดับสูงของกิจการ (กรณีที่เสนอชื่อกิจการของตนเอง) หรือผู้เสนอชื่อ (กรณีที่เสนอชื่อกิจการอื่น)
  2. ข้อมูลโดยย่อที่แสดงถึงลักษณะการดำเนินธุรกิจของกิจการ หรือความโดดเด่นของกิจการที่สมัคร/เสนอชื่อ โดย เน้นในมิติที่ต้องการให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. หนังสือทะเบียนการค้า นิติบุคคลและหนังสือบริคณห์สนธิของกิจการที่สมัคร/เสนอชื่อ
  4. ข้อมูลงบการเงินย้อนหลัง 3 ปี ของกิจการที่สมัคร/เสนอชื่อ

ขั้นตอนการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล และการประกาศผลรางวัล

  • เปิดรับสมัครเป็นการทั่วไป และเปิดให้หน่วยงาน หรือองค์กรธุรกิจเสนอชื่อผู้ประกอบการที่มีีคุณสมบัติเหมาะสม เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีกำหนดปิดรับสมัคร/เสนอชื่อ
  • คณะทำงานจะทำการตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์เบื้องต้นของกิจการและพิจารณาความโดดเด่นแต่ละมิติ โดยคณะทำงานจะขอข้อ มูลเท่าที่จำเป็นเท่านั้น ผู้สมัครหรือผู้ได้รั้บการเสนอชื่อ ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลเป็นข้อมูลลับของกิจการ
  • คณะทำงานจะเยี่ยมชมกิจการ และสัมภาษณ์ผู้บริหารกิจการที่ผ่านการคัดเลือก ซึ่งข้อมูลของผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ จะถูกเก็บรักษาเป็นความลับโดยไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น
  • เมื่อมีความม ันใจระดับหนึ่ง คณะทำงานจะรวบรวมข้อมูล และนำเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาตัดสนิ ผู้สมควรได้รับรางวัล
  • การประกาศรางวัลจะกระทำโดยต่อเนื่อง โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ได้รั้บรางวัล และไม่จำกัดจำนวนครั้งในแต่ละปี

หมายเหตุ : ท่านที่ได้สมัคร/ได้รับการเสนอชื่อแล้ว แต่ยังไม่ไดรั้บการประกาศผลรางวัล มิได้หมายความว่าท่านหมดสิทธิ์ได้รับรางวัล แต่บริษัทของ ท่านอยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาของคณะทำงาน และท่านไม่จำเป็นต้องสมัครหรือเสนอชื่อใหม่แต่อย่างใด

ท่านสามารถจัดส่งเอกสารการสมัคร/เสนอชื่อมาที่:   

โครงการ Bai Po Business Awards by Sasin
อาคารศศปาฐศาลา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

หรือ ส่งเอกสารผ่านโทรสาร ที่:   
โครงการ Bai Po Business Awards by Sasin
โทรสาร 02-611-8955

ท่านสามารถสอบถาม และค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คณะทำงาน โครงการ Bai Po Business Awards by Sasin
โทรศัพท์ 02-2184001-9 ต่อ 181-182

ศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์
(SCB Business Call Center) 02-722-2222
www.baipo-business-awards.org และ
Email Address: baipo@sasin.edu