หน้าแรก เกี่ยวกับโครงการฯ ติดต่อเรา
กำหนดการ
เกณฑ์การพิจารณารางวัล
วิธีการรับสมัคร
คณะกรรมการพิจารณา
รางวัล
ผู้ได้รับรางวัล
คำถามที่ถูกถามบ่อย
ข่าว/กิจกรรม

คณะกรรมการประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากนักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จ และนักวิชาการด้านธุรกิจ

1. ดร.อาชว์  เตาลานนท์  ประธานกิตติมศักดิ์ หอการค้าไทย ประธานกรรมการ
2. คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการ
3. คุณชนินท์  ว่องกุศลกิจ กรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
กรรมการ
4. ดร.วีรวัฒน์  กาญจนดุล กรรมการ
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
กรรมการ
5. คุณประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ กรรมการ
6. คุณปริญญ์ จิราธิวัฒน์ รองประธานกรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล กรรมการ
7. คุณก้อง รุ่งสว่าง รองผู้อำนวยการฝ่ายนิสิตเก่าและองค์กรธุรกิจสัมพันธ์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการ
8. คุณมนตรี  ฐิรโฆไท ประธานสถาบันนักลงทุนรุ่นใหม่ กรรมการ