หน้าแรก เกี่ยวกับโครงการฯ ติดต่อเรา
กำหนดการ
เกณฑ์การพิจารณารางวัล
วิธีการรับสมัคร
คณะกรรมการพิจารณา
รางวัล
ผู้ได้รับรางวัล
คำถามที่ถูกถามบ่อย
ข่าว/กิจกรรม
คุณสมบัติของผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณา
 1. ผู้ประกอบการทั้งภาคการผลิตและการบริการ ที่มียอดขายตั้งแต่ประมาณ 100 ถึง 1,000 ล้านบาทต่อปี
 2. ดำเนินกิจการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 3. มีการเติบโตของยอดขาย
 4. มีผลประกอบการที่ดี (มีกำไร 2 ปีใน 3 ปี สุดท้าย)
 5. ไม่ตกเป็นข่าวในทางเสื่อมเสีย อย่างน้อยตลอดช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
 6. มีผู้บริหารเป็นบุคคลสัญชาติไทย
 7. มีการคำนึงถึงความเสี่ยงของการดำเนินกิจการ
 8. ผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่ละรายอาจมีความโดดเด่นในการประกอบธุรกิจที่ต้องการให้คณะกรรมการพิจารณามากกว่า 1 มิติก็ได้

หมายเหตุ : ผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ไม่จำเป็นต้องเป็นศิษย์เก่าของสถาบันบัณฑติ ฯ ศศินทร์และไม่จำเป็นตอ้ งใช้บริการใดๆ ของธนาคารไทยพาณิชย์ โดยธนาคารจะไม่มีผู้แทนเข้าร่วมในการตัดสินรางวัลแต่อย่างใด และผู้สมัคร/ผู้เสนอชื่อ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

รายละเอียดมิติของการพิจารณารางวัล

มิติ

รายละเอียด

 1. องค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
  (Sustainable Business Practice)
 • องค์กรที่มีการสร้างผลกระทบทางบวกต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
 • องค์กรที่มีการสร้างผลกระทบทางบวกต่อเศรษฐกิจ
 • องค์กรที่มีการสร้างผลกระทบทางบวกต่อสังคม
 • องค์กรที่มีการสร้างผลกระทบทางบวกต่อความเป็นอยู่ที่ดีของแต่ละบุคคล
 • องค์กรมีการนำประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่ที่ดี เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์และการดำเนินงานในหน่วยงาน
 1. องค์กรที่มีการสร้างสรรค์ นวัตกรรม
  (Innovative Enterprise)
 • มีการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมที่มีีระดับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่สูง ซึ่งมีความซับซ้อนและแตกต่างจากเทคโนโลยีที่มีอยู่ในท้องตลาด
 • มีการบริหารจัดการสิทธิบัตรและ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ ของบริษัทอย่าง เป็นระบบ
 • บุคลากรทั่วทั้งองค์กรมีความกระตือรือร้น และมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรม อย่างต่อเนื่อง มีตัวชี้วัดเกี่ยวกับนวัตกรรมที่ลงไปในระดับพนักงาน
 • มีการยกระดับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหมี้มูลค่าเพิ่มสูง ซึ่งสามารถสร้างความต้องการ ใหม่ของลูกค้า
 1. การบริหารจัดการด้านสินค้าและบริการที่สร้าง ความพึงพอใจให้กับลูกค้า
  (Customer-Focused Product and Service)
 • มีการวิจัยค้นคว้า สามารถสังเคราะห์ข้อมูลองค์ความรู้ใหม่ หรือคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
 • สามารถประสานความร่วมมือข้ามหน่วยงานหรือองค์กรเพื่อการพัฒนาสินค้าและ บริการใหม่
 • สามารถติดตามและนำข้อมูลความคิดเห็นกลับมาใช้พัฒนาสินค้าบริการใหม่
 • สินค้าบริการมีคุณภาพยอดเยี่ยมหรือมีลักษณะแตกต่างโดดเด่นในตลาด/ อุตสาหกรรมและสร้างคุณค่าความพึงพอใจให้ก้บลูกค้า คู่ค้า และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร
 1. การบริหารจัดการด้าน การสร้างตราสินค้าและ การตลาด (Branding and Marketing)
 • มีความเข้าใจตลาดและความต้องการลูกค้า สามารถสังเคราะห์ข้อมูลองค์ความรู้ใหม่หรือคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
 • สามารถกำหนดตลาดเป้าหมายและจุดยืนจากจุดแข็งขององค์กร มี Brand Value Proposition ที่แตกต่างและชัดเจน สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและความ พร้อมรับการเปลี่ยนนแปลงนำไปสู่โอกาสสร้างความยั่งยืนใหกั้บธุรกิจ
 • สามารถบูรณาการกลยุทธ์การตลาดและการสื่อสารตราสินค้า เพื่อสร้างประโยชน์ ได้อย่างสอดคล้อง
 • สามารถสร้างคุณค่า/ยกระดับคุณภาพตลาดและอุตสาหกรรมโดยรวมได้ สามารถ ขยายสายผลิตภัณฑ์โดยใช้ตราสินค้าเดิมได้สำเร็จ
 1. การบริหารจัดการด้าน การปฏิบัติการ
  (Operational Best Practice)
 • มีการกำหนดวิธีปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษรในทุกกระบวนการ มีการฝึกอบรม และทดสอบวิธีการปฏิบัติการ มีการตรวจสอบและพัฒนาวิธีการปฏิบัติการอย่าง ต่อเนื่องและสมํ าเสมอ
 • สามารถประสานความร่วมมือภายในองค์กรและข้ามองค์กรได้เป็นอย่างดี
 • สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงกระบวนการหรือผลิตสินค้าใหม่ได้อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล พนักงานในองค์กรสามารถคิดค้น หานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างสม่ำเสมอ
 • สามารถเพิ่มอัตราการผลิตสินค้า/บริการใหม่ๆ ได้มากและอย่างรวดเร็ว และสามารถ กระจายสินค้า /บริการไปต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 1. การบริหารจัดการด้าน การเงิน
  (Financial Strength)
 • เข้าใจพิ้นฐานของธุรกิจและวงจรธุรกิจเป็นอย่างดีเยี่ยมและสามารถจัดการสภาพ คล่องทางธุรกิจและบริหารวงจรเงินสดของกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถวิเคราะห์กิจกรรมการดำเนินงานธุรกิจและมีประสิทธิภาพในการบริหาร จัดการสินทรัพย์ให้เกิดกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพและดีเยี่ยม รวมไปถึงมีการ เติบโตภายในและมีการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืนและเห็นได้อย่างชัดเจน
 • สามารถกำกับดูแลนโยบายทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถบริหาร ความเสี่ยงของธุรกิจได้อย่างดีเยี่ยม รวมถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของธุรกิจที่ชัดเจน
 • มีระบบที่สามารถประเมินมูลค่าในปัจจุบันของกระแสเงินสดและวิเคราะห์มูลค่า กระแสเงินสดได้ดีมาก รวมถึงมีวิธีที่จะวิเคราะห์ความเสี่ยงของธุรกิจให้อยู่รอดได้ เป็นอย่างดีเยี่ยม
 1. การบริหารจัดการด้าน บุคลากร
  (People Excellence)
 • องค์กรมีระบบและกลยุทธ์อย่างดีในการดึงดูด สรรหา และคัดเลือกบุคลากรที่มี คุณภาพตามที่องค์กรต้องการในปัจจุบันและอนาคต
 • องค์กรมีระบบและกลยุทธ์อย่างดีในการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถสูง และทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ
 • องค์กรมีระบบและกลยุทธ์อย่างดีที่สร้างแรงจูงใจใหกั้บบุคลากรที่มีคุณภาพ ทั้งหมดทำงานอยู่กับองค์กรได้นานๆ
 • ผู้นำองค์กรเป็นผู้ลงมือสร้างกลยุทธ์และระบบบริหารการจัดการบุคลากรด้วย ตนเอง และมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและรักษาบุคลากรในองค์กร
 1. การสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ
  (Entrepreneurship)
 • ความคิดริเริ่มและแสวงหาช่องทางการทำธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ
 • สามารถบริหารความเสี่ยงได้ดี
 • ความเป็นผู้นำที่โดดเด่นในการนำพาธุรกิจสู่ความสำเร็จความมุ่งมั่นในการต่อสู้ และแก้ปัญหา